พวกเรา ชาวน้ำเงินชมพู เหล่าฝึกหัดครูเกรียงไกร มา มาร่วมกายใจ เสริมศักดิ์และศรีไว้ให้คงมั่น...

ปทุมวันเพื่อปทุมวัน

 

ประวัติบุคคล-สถาบัน บทเพลง ทำเนียบ

"ปทุมวัน" กันแสง
นางนวล


ศรีปทุมวัน
ปทุมวันขวัญใจ
ปทุมวันรวมใจ
ทไวไลท์ปทุมวัน
มาร์ชปทุมวันในดวงใจ
แก้วโกสุมปทุมวัน
ทุมวันในดวงใจ
รำวง วศ.สัมพันธ์
ลาแล้ว วศ.
ศรีนครินทรวิโรฒ
ขวัญใจศรีนครินทร์
ศรีนครินทร์ศรีไทย
สู่ปณิธาน

บรรเลง-ศรีปทุมวัน
บรรเลง-ปทุมวันขวัญใจ
บรรเลง-ปทุมวันรวมใจ
บรรเลง-ทไวไลท์ปทุมวัน
บรรเลง-มาร์ชปทุมวันในดวงใจ
บรรเลง-ศรีนครินทรวิโรฒ
บรรเลง-นางนวล

 


รายนามศิษย์เก่าของสถาบันปทุมวันส่วนหนึ่งซึ่งได้ทำคุณประโยชน์
ให้แก่สังคมประเทศชาติทั้งในด้านราชการและเอกชน
 

ดร.กมล ภู่ประเสริฐ วศ.5 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์ ฝค.ตอ.3 อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มศว สงขลา
คุณกฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง วศ.10 อาจารย์ มศว สงขลา
คุณการุณ กูใหญ่ วศ.10 ผอ.กองฝึกอบรมและพัฒนาสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
คุณการุณ ไกรระวี มศว 23 นักธุรกิจ-ก่อสร้าง
คุณเกยูร ลิ่มทอง ฝค.ตอ.1 อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแห่งชาติ
คุณเกียรติ อัมพรายณ์ วศ.5 ผอ.สปจ.จังหวัดบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ วศ.13 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณโกศล ประคองเพ็ชร วศ.8 ผู้อำนวยการกองมาตราฐาน สำนักงาน กค.
คุณโกศล ภาสะวนิชย์ ฝค.ตอ.2 เจ้าของ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณพิทยาและพาณิชยการดรุณพิทยา
ดร.โกศล ศรีสังข์ วศ.3 อดีตเลขาธิการสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
อาจารย์จำนวน คล่องการเขียน ฝค.ตอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย
คุณแจ่มจันทร์ หมื่นนิกร วศ.5 นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ "สยามสเต็ค"
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ กินาวงศ์ วศ.5 หัวหน้าภาคประถมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.อ.เฉลิมรัฐ ดอนกลาง วศ.10 อดีตเสธ.โรงเรียนเตรียมทหาร ปัจจุบันประจำกองบก.ทหารสูงสุด
ศาสตราจารย์เฉลียว บุรีภักดี วศ.3 อาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณชาติชาย มหธร วศ.3 นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ
คุณชุตินันท์ เพชรเจริญ วศ.13 ผู้บัญชาการเรือนจำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
พ.ต.ท.ชุมพล บุญประยูร สารวัตรกองตำรวจดับเพลิงกรมตำรวจ
พ.อ.ไชยยันต์-น.อ.หญิงอัมพริกา ประโมจนีย์ ร.น. ว.ศ.7 อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
อาจารย์ณรงค์ พึ่งผล วศ.13 เจ้าของโรงเรียนพระแม่สงเคราะห์
คุณดำรงค์ ริ้วเหลือง วศ.สมทบ ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะ สำนักงานสวัสดิการสังคม กทม.
อาจารย์ถนอม พิมพะนิตย์ วศ.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต
รองศาสตราจารย์ถวิล ลดาวัลย์ วศ.4 อดีตรองอธิการบดี มศว มหาสารคาม
คุณถ้วน ดารากร วศ.10 ผู้จัดการบริษัท MA.กำจัดแมลง
อาจารย์เถลิงศักดิ์ ศรีดี วศ.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
ร.ต.ทองดี ไชยวรรณ วศ.3 ผอ.สปจ. จังหวัดมหาสารคาม
น.อ.ทองทศ ธรรมลิขิต วศ.12 นักบินไอพ่น กองทัพอากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงษ์โสธร วศ.5 อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.อ.หญิงทัศนีย์ ปิยะรัตน์ วศ.8 อาจารย์ศูนย์ภาษาอังกฤษ กองทัพอากาศ
คุณธรรมนูญ วิสัยจร วศ.5 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
ดร.ธวัช  วิชัยดิษฐ์ วศ.6 อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
ดร.ธีระวุฒิ ประทุมนพรัตน์ วศ.5 อาจารย์ มศว สงขลา
คุณนพรัตน์ ชลวิทย์ มศว 23 ผู้พิพากษา
คุณนภา ตั้งใจตรง วศ.สมทบ แผนกยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คุณนิกร แสงจันทร์ วศ.6 ผู้ประสานงานองค์การ "Peace Corps" ประจำประเทศไทย
อาจารย์นิคม วงศ์วานิช วศ.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ วศ.13 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณนิมิตร จรุงจิตต์ วศ.สมทบ ผู้จัดการภาค บริษัทประกันภัย เอ ไอ เอ
คุณนิวัฒน์ วชิระวราการ วศ.7 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและเงินเดือน สำนักงาน ก.พ.
อาจารย์นุชนาฏ เกษมสุวรรณ วศ.สมทบ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจง จันทรสา วศ.2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์บรจบ เสริมทอง วศ.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
คุณบรรโลม ภุชงค์กุล ฝค.ตอ.2 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด
อาจารย์บัญญัติ อินทนู วศ.3 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์บัวทอง พัฒนถาบุตร ฝค.ตอ.3 อดีตอาจารย์โรงเรียนโยธินบูรณะ นักอภิปราย นักโต้วาที
คุณบำรุง ธีระกุล วศ.10 เจ้าของและผู้จัดการ "ปลาไทย" สินค้าปลาตู้ส่งออก
คุณประพฤติ ดำริอนันต์ วศ.4 นักวิชาการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
คุณประไพพรรณ โกศัยสุนทร วศ.6 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ประภา งานไพโรจน์ วศ.7 หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ประมวล ประเสริฐวิทยากิจ วศ.4 อาจารย์ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโลโลยีราชมงคล
คุณประสก มนทวงศ์ วศ.10 ผอ.โรงเรียนหนองแขม
ดร.ประเสริฐ มงคล วศ.11 อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พล.อ.ต.ประเสริฐ สัชฌุกร ฝค.ตอ.2 อดีตเลขานุการกองทัพอากาศ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าปทุมวัน
ดร.ประเสริฐ-ดร.กาญจนา เกียรติประวัติ วศ.6-8 อาจารย์ มศว ประสานมิตร
คุณปริญญา ตันสกุล มศว.18 ผู้จัดการบริษัทส่งออก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหกโต วศ.8 อาจารย์ มสธ.
ดร.ปรียาลักษณ์ ลำเพาพงศ์ วศ.8 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์เผดียง พัฒนพิชัย ฝค.ตอ.4 อดีตอาจารย์ มศว ปทุมวัน
อาจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนวงศา วศ.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง
รองศาสตราจารย์พรรณทิพย์ ม้ามณี ฝค.ตอ.4 อดีตอาจารย์ มศว ปทุมวัน และ มศว ประสานมิตร
ดร.พรรณบัตร วัชรายน วศ.14 การสื่อสารแห่งประเทศไทย
อาจารย์พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง วศ.10 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มศว ปทุมวัน
อาจารย์พรศรี-คุณปราโมทย์ ทองสมจิตร วศ.5 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษานิเทศ กทม. นักธุรกิจบ้านจัดสรร
พ.อ.หญิงพวงจันทร์ คงคาเพ็ชร วศ.8 อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ บุปผาคำ ฝค.ตอ.4 อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ปทุมวัน
คุณพิทยา สุมน วศ.13 ประธานกรรมการบริษัทพิทยกิจจำกัด
รองศาสตราจารย์พินิจ รื่นเริง ฝค.ตอ.4 อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์ วศ.1 รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
คุณไพบูลย์ สำราญภูติ วศ.6 นักธุรกิจ นักบรรยาย นักเขียน และเจ้าของนิตยสาร "นักขาย"
คุณไพบูลย์ สุขสุเมฆ วศ.9 เจ้าของและผู้จัดการวารสาร "เกษตรวันนี้"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยะกมล วศ.8 อดีตอธิการวิทยาลัยครูจันทบุรีและวิทยาลัยครูกำแพงเพชร
คุณมณฑล คงวิไลกุล วศ.3 ศึกษานิเทศก์
คุณมณฑา วิศวไพศาล วศ.9 รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา (หอสมุด) มสธ.
คุณมัณฑนา ปิยะมาดา วศ.7 ผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา สำนักงาน ก.พ.
คุณมาโนช ปานโต วศ.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
อาจารย์มาลินี ประเสริฐธรรม วศ.11 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มศว ปทุมวัน
ดร.ยุพิน เตชะมณี วศ.7 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณรัตนา มฤคพิทักษ์ วศ.16 เจ้าของบริษัทชีวิตธุรกิจจำกัด
ดร.รุ่ง แก้วแดง วศ.7 เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ นิชรัตน์ ฝค.ตอ.6 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ลำพู ประยูรหงษ์ วศ.6 ผู้อำนวยการกองสถานศึกษาพิเศษ สำนักงาน สช.
คุณเล็ก อัคคีสุริยนต์ วศ.6 ผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรม
ดร.วรชัย เยาวปราณี วศ.4 อดีตอธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรีและวิทยาลัยครูนครปฐม
คุณวัชรินทร์ เกตะวันดี วศ.สมทบ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณวันวิสาห์ ชูชนม์ มศว 10 นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
คุณวัลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ มศว 23 เจ้าของผู้ดำเนินงานบริษัท PRO-AD (Dance Center)
ดร.วัลภา กันทรัพย์ วศ.3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
คุณวิจิตร อร่ามกูล วศ.สมทบ ทนายความ กรรมการกลางพรรคประชากรไทย
รองศาสตราจารย์วิชัย ดิสสระ วศ.3 อดีตรองอธิการ มศว บางเขน และอาจารย์ มศว ประสานมิตร
อาจารย์วิชาญ เฉลิมวัย วศ.5 อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบ และเจ้าของโรงเรียนเสริมวิชาวงเวียนเล็ก
คุณวิเชียร-คุณนงเยาว์ จิระกรานนท์ วศ.5-วศ.9 นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ
คุณวิมลรัตน์ วิษณุรักษ์ มศว 23 ผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์หลายบริษัทกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุณวิยะดา สกลวรารุ่งเรือง มศว 25 เจ้าของบริษัท ก.การพิมพ์ สีลม
ดร.วีระวรรณ สมบัติศิริ วศ.13 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กฟผ.
อาจารย์วิเศษ วิเชียร วศ.10 อาจารย์ มศว บางเขน
พ.อ.วีระ คุ้มญาติ วศ.9 อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ กรมยุทธศึกษาทหารบก
รองศาสตราจารย์วีระ อำพันสุข วศ.2 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จำนง วศ.6 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีทับทิม พาณิชพันธ์ วศ.4 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศักดา บุญโต วศ.10 อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณศิริรักษ์ รังสิกลัส วศ.9 บริษัทเมืองโบราณ
รองศาสตราจารย์สมคิด ธีระศิลป์ วศ.สมทบ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณสมชาย วัฒนา วศ.7 อดีตผู้อำนวยการกองวางแผน สำนักงาน รพช. กระทรวงมหาดไทย
อาจารย์สมนึก ศรีสมุดดำ วศ.5 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ วศ.6 อาจารย์โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์สมพงษ์ ธรรมอุปกรณ์ วศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหอวัง
รองศาสตราจารย์สมพล เล็กสกุล วศ.8 อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว ประสานมิตร
อาจารย์สมร นาคะสิงห์ วศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรี
อาจารย์สมหมาย เอมสมบัติ ฝค.ตอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
อาจารย์สาหร่าย แสงทอง วศ.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราช เชียงใหม่
ดร.สำรอง เพ็งหนู วศ.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
คุณสำราญ ปิ่นนิล วศ.สมทบ นักวิชาการกรมประชาสัมพันธ์
คุณสำเริง นิลประดิษฐ์ ฝค.ตอ.7 อดีตเลขาธิการคุรุสภา และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าปทุมวัน
อาจารย์สุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต วศ.10 อาจารย์ มศว ประสานมิตร
คุณสุชาดา จุนทะเกาศลย์ มศว 26 นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
คุณสุชาติ ชูช่วย มศว 25 ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโพลาริสจำกัด
คุณสุชาย วัฒนตฤณากุล วศ.6 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด
คุณสุดารัตน์ ดิลกโกมล มศว 25 กรรมการผู้จัดการบริษัทเดินเรือ
ดร.สุธีรา สุริยวงศ์ วศ.13 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.อ.สุพจน์ กำเนิดศิริ วศ.9 นักบินไอพ่น กองทัพอากาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ วศ.9 อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา ฉัตรเงิน วศ.13 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณสุมิส-คุณภรณี ตันตนาตระกูล วศ.8 นักธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ประสบความสำเร็จ
ดร.สุรพล บัวพิมพ์ วศ.4 ศึกษานิเทสก์ กรมการฝึกหัดครู
ดร.สุริยัน นนทศักดิ์ วศ.5 อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
คุณสุรีย์ อำไพวรรณ มศว 27 นักธุรกิจ-ก่อสร้าง-ที่ดิน
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ วศ.9 อาจารย์ภาคพัฒนาการชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.อ.เสถียร อินทรพงศ์ วศ.13 นักบินไอพ่น กองทัพอากาศ
พ.อ.เสนาะ เถื่อนศิริ วศ.สมทบ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ วศ.7 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
อาจารย์โสภณ วงศ์เพ็ญ วศ.6 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปทุมวัน
คุณโสภณ สุดสวาสดิ์ วศ.6 นักธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
คุณโสภณ อรุณแสง วศ.19 นักวิชาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คุณไสว ชัยจันทร์ วศ.5 ผู้อำนวยการกองโครงการสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาจารย์อดิสร สุกใส วศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา
อาจารย์ ม.ล.อธิบุญ กฤดากร วศ.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ดร.อนันต์ จันทรกวี วศ.7 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร ฝค.ตอ.4 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.อรสา ดิสสระ วศ.3 อาจารย์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ดร.อารีย์ โสตถิพันธ์ วศ.1 อาจารย์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
อาจารย์อำนาจ จันทร์แป้น วศ.5 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณอินทร พื้นงาม วศ.5 หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญการแปลประจำสถานทูตอเมริกัน
อาจารย์อุไรวรรณ พัฒนพิบูลย์ วศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
พ.อ.(หญิง)อุษณีย์ เกษมสันต์ วศ.8 ประจำสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
อาจารย์เอนก พึ่งผลพูน วศ.14 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า

Visitors:

ประวัติบุคคล-สถาบัน บทเพลง ทำเนียบ

Srinakharinwirot Pathumwan Alumni Association :: Contact Webmaster :: 08 3903 1224